Kızılırmak Alglerinden Üretilecek Biyokütlenin Değerli Biyo-bileşen Üretiminde Kullanımı

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sağladığı fizibilite desteği ile Kırıkkale Üniversitesi tarafından yürütülen projenin danışmanlığı GTE tarafından yapılmıştır. Projede mikroalg üretimi ve atıksu arıtımını sinerjik şekilde kullanarak olumsuz çevresel etkileri azaltma ve alg biyokütlesinin, farklı sektörlere yönelik ticari fayda sağlaması hedeflenmiştir.

Proje Şubat 2021’de tamamlanmıştır. Fizibilite çalışması süresince, sektörler arası “simbiyotik bir yaklaşım” ile atıksuların arıtılarak nutrient geri kazanımı sağlayacak yenilikçi mikroalg sistemine yönelik bir pilot tesis için teknik/ekonomik uygulanabilirlik çalışması yürütülmüştür.

Cam Sektöründe Su Verimliliği

2019 yılında başlayan cam sektöründeki su verimliliği etüt çalışmaları Şişecam’ın Türkiye’de bulunan 15 üretim tesisinde gerçekleştirilerek 2020 yılında tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında GTE tarafından su ön işlem yöntemleri, en yoğun su kullanılan prosesler, tesisteki su izleme altyapısı ve atıksu yönetimi uygulamaları değerlendirilmiş, su haritaları hazırlanmıştır. Su verimliliğini artırmaya ve geri kazanıma yönelik uygulama olanakları geliştirilmiş, gelecekteki izleme metodu ve uygulama yöntemleri ile ilgili öneriler getirilmiştir. Proje sonucunda her tesis için belirlenen uygulama olanaklarının sağlayacağı kazanımları da içeren su kullanımı ve yönetimi raporları hazırlanmıştır.

Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) teknik desteği kapsamında Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme/İyileştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi projesi desteklenmiş olup, 2020 yılı sonlarına doğru başlayan projenin teknik danışmanlığı GTE tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda, suya bağımlı kritik noktaların/ürünlerin belirlenmesi için etütler gerçekleştirilerek su verimliliği uygulama olanaklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Su verimliliği, su ayakizi ve karbon ayakizi konuları üzerine kurum içi eğitimler yapılması ile uygulama olanaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Gıda Zinciri Atıkları için Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması

Türkiye Gıda Kurtarma Derneği, Sivil Toplum Destek Programının Üçüncü Aşaması fonu (CSSP-III) ile Antalya’da gıda zinciri atıklarına yönelik endüstriyel simbiyoz fırsatlarının araştırılması projesi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı içerisinde başlayan proje 2020 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında GTE tarafından teknik saha çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında ise sektörde öne çıkan potansiyel endüstriyel simbiyoz olanakları araştırılmış ve çalıştay gerçekleştirilmiştir.

İş Dünyasi için Çevresel Ayak İzi Projesi Eko-Etiketleme Sistemi

Ege Orman Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği ile birlikte çalışan Londra merkezli Carbon Trust’ın proje yürütücüsü olduğu İş Dünyası için Çevresel Ayak İzi projesi kapsamında, Ege Bölgesi’nde yer alan 5 pilot sektörde (baskı, ambalaj, yapı kimyasalları, çimento ve cam) üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi kurulmuştur. Proje sonucunda pilot şirketlere ait ürünlerin çevresel ayak izi ölçülmüş, belgelendirilmiş ve çevresel ayak izi etiketleri oluşturulmuştur.

Proje kapsamında, eko-etiket uygulaması konusunda yapılan çalışmalar bir kitapçık haline getirilerek iş dünyasına sunulmuştur. Türkiye’de üretilen, özellikle ihracata yönelik ürünler için çevresel ayak izinin oluşturulması, belgelendirilmesi ve buna ilişkin ürün etiketlerinin hazırlanması konusunda AB’ye üye ülkelerde yapılan çalışmalar ve iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu işbirliği ile Kasım 2016’da başlatılan “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” 2017 yılında tamamlanmıştır. GTE’ni konsorsiyum lideri olarak yürütücülüğünü üstlendiği, Carbon Trust ve Environmental Resources Management (ERM) şirketlerinin ise konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı proje ile Türkiye için kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesi geliştirilmiştir.

Projede OSB’lerin, endüstriyel simbiyoz, geri dönüşüm, üretim birimlerinde enerji tasarrufu gibi uygulamalarla sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği sağlaması hedeflenmiş, yeşil rekabet gücü olanakları belirlenmiştir.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması

Ahiler Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan, GTE ve Ekodenge firmalarının ortak girişimi ile çalışmaları yürütülen “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi” 2018 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Aksaray OSB ve çevresinde faaliyet gösteren firmaların fayda sağlayabileceği çevresel/ekonomik işbirliği potansiyelleri (atık alışverişi, ortak/tersine lojistik, ortak acil durum planları vb.) araştırılmıştır. Aksaray bölgesinde önemli bir ekonomik değere (firma sayısı, ciro, istihdam vb.) sahip ve/veya önemli çevresel etkiler (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) yaratan sektörler belirlenmiştir.

Öne çıkan sektörler için yapılan literatür taraması sonucu örnek teşkil edebilecek çeşitli endüstriyel simbiyoz olanakları tespit edilmiştir. Belirlenen öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde yer alan toplam 54 tesis ve 10 kuruma ziyaret gerçekleştirilmiş ve sonrasında bir sinerji çalıştayı düzenlenmiştir. Firmalara gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve sinerji çalıştayı sonrasında yapılan değerlendirmelere dayanarak 5 öncelikli endüstriyel simbiyoz olanağı için fizibilite konsept notları hazırlanmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 29MB

Inditex Tekstil Tedarikçileri için Kaynak Verimliliği Programı

Inditex Verimlilik Programı kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında GTE Inditex Grubu tedarikçilerine yönelik teknik danışmanlık gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan (Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Uşak) 4 Inditex Grubu tedarikçisi tekstil şirketi için eğitim ve yerinde incelemeler yapılmıştır. Tekstil üreticilerinin tesis ziyaretinde su ağırlıklı olmak üzere, kimyasal, boya ve enerji tasarrufu olanakları araştırılmış ve her bir tesis için önerileri kapsayan raporlar hazırlanmıştır.

H&M Tekstil Tedarikçileri için Su ve Enerji Verimliliği Çalışmaları

GTE, 2019 yılında H&M tedarikçilerinden Bursa’da yer alan 2 tekstil firmasına temiz üretim kapsamında su ve enerji verimliği çalışmaları gerçekleştirmiştir. Çalışma kapsamında tesis ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve yerinde incelemeler yapılmıştır. Saha çalışmalarında tesislerin teknik durum analizi gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretlerini takiben, su ve enerji verimliliği olanakları araştırılmış ve tesis bazında uygulama olanaklarının sunulduğu raporlar hazırlanmıştır.