Tekfen Holding Sera Gazı Envanteri ve Azaltım Yol Haritası

Tekfen bu projeyle, emisyon yoğun noktaların, kaynakların ve faaliyetlerin belirlenmesi ile sonraki aşamalarda yapılacak hedef belirleme ve sera gazı azaltım yol haritası çalışmalarına temel oluşturmayı amaçlamaktadır. GTE’nin teknik danışmanlığını yürüttüğü proje süresince Tekfen Holding’in, 10 farklı ülkedeki 64 tesisi için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanacak ve raporlanacaktır.

Tekfen Holding’in ISO14064 standardı ile uyumlu sera gazı envanterinin hazırlanması, faaliyet gösterdiği öncelikli 4 sektörde (Tarım, Kimya, İnşaat ve Finans) Bilim Temelli Hedefler (SBTi), gereksinimlerine uygun durum değerlendirmesinin yapılması ve emisyon azaltımı için yol haritasının oluşturulması da önerilen çalışma kapsamında yürütülecektir.

Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) tarafından finanse edilen GTE ve ESCON firmalarının teknik yüklenici, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yararlanıcı olarak yer aldığı “Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda Türk gübre sektörü için bir yol haritasının belirlenmesi ve bu bağlamda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında mevcut durum ve emisyon azaltım senaryoları analiz edilerek; geliştirilecek sera gazı ve politika etkileşim modeli ile AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının etkileri incelenecektir. Türkiye’de önde gelen gübre üreticisi firmalar, ilgili kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katkı sağlayacağı çalışmada orta ile uzun vadeli gelecekte karbonsuzlaşmaya yönelik sektör için yatırım ve teknoloji ihtiyaçları hakkında net sonuçlar elde edilecektir.

 

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliği ile yürütülen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” kapsamında GTE teknik danışman olarak yer almaktadır. Proje kapsamında seçilen İstanbul’da faaliyet gösteren 21 firmaya temiz üretim ve döngüsel ekonomi analizleri gerçekleştirecektir.

Projenin amacı, İstanbul sanayinde, öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına her yönüyle katkı sağlanması; buna yönelik sürdürülebilir bir yapının oluşturulması ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesidir.

AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi

Ankara Sanayi Odası (ASO), üyelerinin AB Avrupa Yeşil Mutabakatının yarattığı fırsatlara, risklere ve bu kapsamdaki düzenlemelere hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi’ni başlatmıştır.

EWA Kurumsal Danışmanlık ve GTE proje ortakları olarak yer aldığı projede yapılan saha ziyaretleri çerçevesinde mevcut durum ve boşluk analizi gerçekleştirilmiştir. Projenin temel amacı AYM’nin işletmeler üzerinde yarattığı fırsatları, etkileri ve riskleri belirlemek, bu etki ve risklerin daha iyi yönetilmesini sağlamak ve izlenecek yönteme ilişkin yol haritasını oluşturmaktır. Proje kapsamında ASO organizasyon yapısında yer alan 35 meslek komitesi dikkate alınarak sektör bazında 15 başlıktan oluşan bir gruplandırma yapılmıştır. Belirlenen gruplarda ilgili sektörlere yönelik sektörel eylemler önerilmiştir.

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nün (Prof. Dr. İpek İmamoğlu) proje koordinatörü ve araştırmacı (Prof. Dr. F. Dilek Sanin), Maine Üniversitesi, Arizona Eyalet Üniversitesi ve GTE’nin proje ortakları olarak yer aldığı “MiOCAP- Makro Ölçekte Politika Etkisi için Moleküler Düzey Mikroplastik-Organik Etkileşiminin Mezo Ölçekli Döngüsellik Değerlendirmesi ile Birleştirilmesi” projesi ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve TÜBİTAK ortak programı kapsamında “Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı” ile desteklenmektedir. Projenin pilot bölgesi İzmir ili ve yararlanıcısı İzmir Kalkınma Ajansı’dır.

Projenin temel amacı bir döngüsellik performans değerlendirmesi (EBM) çerçevesi geliştirerek, büyük ölçekte mikroplastiklere ilişkin olumsuz ekosistem etkilerini azaltmak amacıyla geliştirilecek çerçeveden elde edilen çıktılar doğrultusunda strateji ve politikalar geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır. Ek olarak değer zinciri düzeyinde döngüselliğin durumunu ve potansiyelini ölçmek için bir kılavuz olarak web tabanlı bir araç ortaya konularak strateji önerileri geliştirilecektir.

Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi Bileşen-2

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi- Bileşen II” projesinde teknik danışman olarak yer alan GTE, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Projeler Kullanım Kılavuzu’nu hazırlamıştır.

Proje ile birlikte sanayinin yeşil dönüşümü ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon projeleri için Dünya Bankası, CBAM, Yeşil Mutabakat gibi ihracat pazarlarındaki yeni gereklilikler doğrultusunda sanayi işletmelerinin yeşil geçişinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bakioğlu Holding Sera Gazı Emisyon Envanteri Oluşturulması

Bakioğlu Holding bünyesinde bulunan Polibak, Bak Ambalaj, Bareks Plastik, Bareks Polietilen ve Bak Gravür için sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında ISO14064 ve Sera Gazı Protokolü standartları çerçevesinde karbon ayak izi hesaplanması ve sera gazı emisyon envanteri çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda akredite denetçi kurum tarafından yapılan doğrulama çalışmaları sonucunda Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri’nin, ISO14064 Sera Gazı Emisyonu Sertifika belgelendirilme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Linyit Madenciliği Sektöründe Karbon & Su Ayak İzi ve Kaynak Verimliliği Yol Haritası

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Kınık Linyit Madeni işletmesinde mevcut durum değerlendirilmesi çerçevesinde karbon ve su ayakizi raporlaması yapılmış ve çevresel performansın iyileştirilmesi amacıyla kaynak verimliliği ve döngüsellik fırsatları değerlendirilmiştir. Mevcut durumun değerlendirilmesi başlığı altında işletmenin karbon ve su ayaikizinin hesaplanması, uygun standartlara göre raporlandırılması, rakip analizi ve sektörel metriklere göre değerlendirilmesi yapılmıştır.

Ulusal/uluslararası gelişmeler, geçiş (transitional) risklerinin değerlendirilmesi ve ulusal/uluslararası arenada iyi uygulama örnekleri ile sürdürülebilirlik çerçevesinde mevcut ESG yaklaşımlarına ek olarak Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Paris Antlaşması ve Sınırda Karbon Vergisi ve benzeri gelişmelerin ülkemiz kömür madenciliği sektörü için ve özellikle Polyak Eynez için yarattığı fırsat ve risk unsurlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonucunda GTE tarafından yol haritası hazırlanmıştır.

EKO ÜRETİM- İklim Dostu Rekabetçilik Programı

Tüm dünyada artan çevresel sürdürülebilirlik ihtiyaçları, düşük karbonlu ekonomiye geçiş, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği gibi konuların artan önemi ile sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kapsamındaki küresel önceliklerin ve bunların getirdiği politik, yasal ve ticari düzenlemelerin sanayiye, özellikle ihracatçı firmalara getireceği oldukça önemli ek maliyetler oluşmaktadır. Bu ihtiyacı gören TTGV, “EKO ÜRETİM- İklim Dostu Rekabetçilik Programı’nı geliştirmekte olup, söz konusu program ile sanayinin sürdürülebilir üretim ve iklim değişikliği odağında gelişimine katkı vermek; analiz ve ihtiyaç tespitinden, projelendirme ve finansmana erişime kadar kapsamlı, değer zinciri yaratacak bir destek yaklaşımı sunmak ve entegratör/koordinatör bir platform olarak farklı paydaşları bir araya getirerek çözüm odaklı değer yaratan iş birlikleri oluşturmayı hedeflemektedir.

GTE’nin proje danışmanı olarak yer aldığı projede Ankara, İzmir ve Manisa illerinde Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler ile yapılan görüşmeler sonucu seçilen firmalara projelendirme ve fizibilite desteği ile hem TTGV’nin mevcut bu amaçlı kaynaklarına hem de kamu ve özel sektör tarafından sunulacak sürdürülebilir üretime yönelik uygun finansman kaynaklarına daha kolay erişme imkânı sağlanması hedeflenmektedir.

Kızılırmak Alglerinden Üretilecek Biyokütlenin Değerli Biyo-bileşen Üretiminde Kullanımı

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sağladığı fizibilite desteği ile Kırıkkale Üniversitesi tarafından yürütülen projenin danışmanlığı GTE tarafından yapılmıştır. Projede mikroalg üretimi ve atıksu arıtımını sinerjik şekilde kullanarak olumsuz çevresel etkileri azaltma ve alg biyokütlesinin, farklı sektörlere yönelik ticari fayda sağlaması hedeflenmiştir.

Proje Şubat 2021’de tamamlanmıştır. Fizibilite çalışması süresince, sektörler arası “simbiyotik bir yaklaşım” ile atıksuların arıtılarak nutrient geri kazanımı sağlayacak yenilikçi mikroalg sistemine yönelik bir pilot tesis için teknik/ekonomik uygulanabilirlik çalışması yürütülmüştür.