Tekfen Holding Sera Gazı Envanteri ve Azaltım Yol Haritası

Tekfen bu projeyle, emisyon yoğun noktaların, kaynakların ve faaliyetlerin belirlenmesi ile sonraki aşamalarda yapılacak hedef belirleme ve sera gazı azaltım yol haritası çalışmalarına temel oluşturmayı amaçlamaktadır. GTE’nin teknik danışmanlığını yürüttüğü proje süresince Tekfen Holding’in, 10 farklı ülkedeki 64 tesisi için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanacak ve raporlanacaktır.

Tekfen Holding’in ISO14064 standardı ile uyumlu sera gazı envanterinin hazırlanması, faaliyet gösterdiği öncelikli 4 sektörde (Tarım, Kimya, İnşaat ve Finans) Bilim Temelli Hedefler (SBTi), gereksinimlerine uygun durum değerlendirmesinin yapılması ve emisyon azaltımı için yol haritasının oluşturulması da önerilen çalışma kapsamında yürütülecektir.

Yalova Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Dönüşüm Programı

Yalova Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi” yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında üyesi olan 30 firmanın “Yeşil Olgunluk Seviyesi”ni ölçümlemeyi ve sürdürülebilir yeşil istihdam sağlayacak bir mekanizma oluşturmayı amaçlamaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Türkiye Yeşil OSB Programı kapsamında gerçekleştirilen projede GTE teknik danışman olarak yer almaktadır.

Projenin temel amacı YOSB üyesi firmaların yeşil dönüşüme ne kadar hazır olduklarını yeşil teknolojiler, süreçler, organizasyonel yapı ve şirket kültürü gibi farklı boyutlarda analiz ederek ortaya koymaktır. Proje kapsamında saha ziyaretleri ile Yalova OSB üyesi 30 firmanın yeşil dönüşüm olgunluk seviyesi ölçümleri yapılacaktır. Program sonucunda katılımcı 30 firmanın yeşil dönüşüm seviyesini ortaya koyan yol haritası hazırlanacak ve eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) tarafından finanse edilen GTE ve ESCON firmalarının teknik yüklenici, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yararlanıcı olarak yer aldığı “Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda Türk gübre sektörü için bir yol haritasının belirlenmesi ve bu bağlamda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında mevcut durum ve emisyon azaltım senaryoları analiz edilerek; geliştirilecek sera gazı ve politika etkileşim modeli ile AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının etkileri incelenecektir. Türkiye’de önde gelen gübre üreticisi firmalar, ilgili kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katkı sağlayacağı çalışmada orta ile uzun vadeli gelecekte karbonsuzlaşmaya yönelik sektör için yatırım ve teknoloji ihtiyaçları hakkında net sonuçlar elde edilecektir.

 

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde Atıksuyun Geri Kazanım Olanaklarının Arttırılması

GTE, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB)’nde bulunan tesislerde suyun verimli kullanılması ve atıksuyun yeniden kazanımı olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütmüştür.

Sanayide beklenen su tüketimi artışı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve su maliyetlerinin artması sebebiyle atıksuyun geri kazanımı olanaklarının artırılması ve DOSAB’ın katılımcılarına sağladığı su miktarının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Projede yeraltı su kaynaklarının kullanımı azaltılırken, geri kazanılmış su oranının arttırılması ile firmaların uluslararası platformlarda rekabet gücünün kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde Atıksuların Geri Kazanım Olanaklarının Araştırılması

GTE, ülkemizin önde gelen organize sanayi bölgelerinden bir olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde üretilen atıksuların geri kazanılması için mevcut teknolojilerin kullanım olanaklarının araştırılması çalışmalarını yürütmüştür.

Sanayide artan su talebinin artık mevcut yerüstü ve yeraltı su kaynaklarıyla sürdürülebilir bir şekilde karşılanamaması ve su maliyetlerinin artması sebebiyle, İAOSB’de atıksuların geri kazanılarak yeniden kullanılması gerekmektedir. Proje kapsamında sanayinin kullanımına sunulacak ikincil bir su kaynağının yaratılmış olması amaçlanmıştır.

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliği ile yürütülen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” kapsamında GTE teknik danışman olarak yer almaktadır. Proje kapsamında seçilen İstanbul’da faaliyet gösteren 21 firmaya temiz üretim ve döngüsel ekonomi analizleri gerçekleştirecektir.

Projenin amacı, İstanbul sanayinde, öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına her yönüyle katkı sağlanması; buna yönelik sürdürülebilir bir yapının oluşturulması ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde Atıksu Geri Dönüşümü Verimlilik Projesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Prof. Dr. Erkan Şahinkaya)’nin danışmanlığında Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile GTE’nin yürütücüsü olduğu “Atıksu Geri Dönüşümü Verimlilik Projesi” Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi finansal destek programının öncelikleriyle uyumlu şekilde yürütülmektedir.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ile su kaynaklarının etkin ve verimli yönetiminin sağlanmasını amaçlayan projenin ülkemizde sanayinin yeşil dönüşümü için de güzel örneklerden bir tanesi olması hedeflenmektedir. SUOSB’de üretilen atıksuların geri kazanılması için mevcut teknolojiler irdelenerek ön tasarımları yapılmış ve yaklaşık yatırım ile işletme maliyetleri hesaplanarak projenin ekonomik, teknik ve çevresel açıdan değerlendirildiği fizibilite çalışmaları yapılmıştır.

AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi

Ankara Sanayi Odası (ASO), üyelerinin AB Avrupa Yeşil Mutabakatının yarattığı fırsatlara, risklere ve bu kapsamdaki düzenlemelere hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi’ni başlatmıştır.

EWA Kurumsal Danışmanlık ve GTE proje ortakları olarak yer aldığı projede yapılan saha ziyaretleri çerçevesinde mevcut durum ve boşluk analizi gerçekleştirilmiştir. Projenin temel amacı AYM’nin işletmeler üzerinde yarattığı fırsatları, etkileri ve riskleri belirlemek, bu etki ve risklerin daha iyi yönetilmesini sağlamak ve izlenecek yönteme ilişkin yol haritasını oluşturmaktır. Proje kapsamında ASO organizasyon yapısında yer alan 35 meslek komitesi dikkate alınarak sektör bazında 15 başlıktan oluşan bir gruplandırma yapılmıştır. Belirlenen gruplarda ilgili sektörlere yönelik sektörel eylemler önerilmiştir.

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nün (Prof. Dr. İpek İmamoğlu) proje koordinatörü ve araştırmacı (Prof. Dr. F. Dilek Sanin), Maine Üniversitesi, Arizona Eyalet Üniversitesi ve GTE’nin proje ortakları olarak yer aldığı “MiOCAP- Makro Ölçekte Politika Etkisi için Moleküler Düzey Mikroplastik-Organik Etkileşiminin Mezo Ölçekli Döngüsellik Değerlendirmesi ile Birleştirilmesi” projesi ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve TÜBİTAK ortak programı kapsamında “Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı” ile desteklenmektedir. Projenin pilot bölgesi İzmir ili ve yararlanıcısı İzmir Kalkınma Ajansı’dır.

Projenin temel amacı bir döngüsellik performans değerlendirmesi (EBM) çerçevesi geliştirerek, büyük ölçekte mikroplastiklere ilişkin olumsuz ekosistem etkilerini azaltmak amacıyla geliştirilecek çerçeveden elde edilen çıktılar doğrultusunda strateji ve politikalar geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır. Ek olarak değer zinciri düzeyinde döngüselliğin durumunu ve potansiyelini ölçmek için bir kılavuz olarak web tabanlı bir araç ortaya konularak strateji önerileri geliştirilecektir.

Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi Bileşen-2

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi- Bileşen II” projesinde teknik danışman olarak yer alan GTE, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Projeler Kullanım Kılavuzu’nu hazırlamıştır.

Proje ile birlikte sanayinin yeşil dönüşümü ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon projeleri için Dünya Bankası, CBAM, Yeşil Mutabakat gibi ihracat pazarlarındaki yeni gereklilikler doğrultusunda sanayi işletmelerinin yeşil geçişinin sağlanması amaçlanmıştır.