İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde Atıksuların Geri Kazanım Olanaklarının Araştırılması

GTE, ülkemizin önde gelen organize sanayi bölgelerinden bir olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde üretilen atıksuların geri kazanılması için mevcut teknolojilerin kullanım olanaklarının araştırılması çalışmalarını yürütmüştür.

Sanayide artan su talebinin artık mevcut yerüstü ve yeraltı su kaynaklarıyla sürdürülebilir bir şekilde karşılanamaması ve su maliyetlerinin artması sebebiyle, İAOSB’de atıksuların geri kazanılarak yeniden kullanılması gerekmektedir. Proje kapsamında sanayinin kullanımına sunulacak ikincil bir su kaynağının yaratılmış olması amaçlanmıştır.

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliği ile yürütülen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” kapsamında GTE teknik danışman olarak yer almaktadır. Proje kapsamında seçilen İstanbul’da faaliyet gösteren 21 firmaya temiz üretim ve döngüsel ekonomi analizleri gerçekleştirecektir.

Projenin amacı, İstanbul sanayinde, öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına her yönüyle katkı sağlanması; buna yönelik sürdürülebilir bir yapının oluşturulması ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde Atıksu Geri Dönüşümü Verimlilik Projesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Prof. Dr. Erkan Şahinkaya)’nin danışmanlığında Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile GTE’nin yürütücüsü olduğu “Atıksu Geri Dönüşümü Verimlilik Projesi” Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi finansal destek programının öncelikleriyle uyumlu şekilde yürütülmektedir.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ile su kaynaklarının etkin ve verimli yönetiminin sağlanmasını amaçlayan projenin ülkemizde sanayinin yeşil dönüşümü için de güzel örneklerden bir tanesi olması hedeflenmektedir. SUOSB’de üretilen atıksuların geri kazanılması için mevcut teknolojiler irdelenerek ön tasarımları yapılmış ve yaklaşık yatırım ile işletme maliyetleri hesaplanarak projenin ekonomik, teknik ve çevresel açıdan değerlendirildiği fizibilite çalışmaları yapılmıştır.

Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi Bileşen-2

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi- Bileşen II” projesinde teknik danışman olarak yer alan GTE, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Projeler Kullanım Kılavuzu’nu hazırlamıştır.

Proje ile birlikte sanayinin yeşil dönüşümü ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon projeleri için Dünya Bankası, CBAM, Yeşil Mutabakat gibi ihracat pazarlarındaki yeni gereklilikler doğrultusunda sanayi işletmelerinin yeşil geçişinin sağlanması amaçlanmıştır.

Linyit Madenciliği Sektöründe Karbon & Su Ayak İzi ve Kaynak Verimliliği Yol Haritası

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Kınık Linyit Madeni işletmesinde mevcut durum değerlendirilmesi çerçevesinde karbon ve su ayakizi raporlaması yapılmış ve çevresel performansın iyileştirilmesi amacıyla kaynak verimliliği ve döngüsellik fırsatları değerlendirilmiştir. Mevcut durumun değerlendirilmesi başlığı altında işletmenin karbon ve su ayaikizinin hesaplanması, uygun standartlara göre raporlandırılması, rakip analizi ve sektörel metriklere göre değerlendirilmesi yapılmıştır.

Ulusal/uluslararası gelişmeler, geçiş (transitional) risklerinin değerlendirilmesi ve ulusal/uluslararası arenada iyi uygulama örnekleri ile sürdürülebilirlik çerçevesinde mevcut ESG yaklaşımlarına ek olarak Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Paris Antlaşması ve Sınırda Karbon Vergisi ve benzeri gelişmelerin ülkemiz kömür madenciliği sektörü için ve özellikle Polyak Eynez için yarattığı fırsat ve risk unsurlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonucunda GTE tarafından yol haritası hazırlanmıştır.

İş Dünyasi için Çevresel Ayak İzi Projesi Eko-Etiketleme Sistemi

Ege Orman Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği ile birlikte çalışan Londra merkezli Carbon Trust’ın proje yürütücüsü olduğu İş Dünyası için Çevresel Ayak İzi projesi kapsamında, Ege Bölgesi’nde yer alan 5 pilot sektörde (baskı, ambalaj, yapı kimyasalları, çimento ve cam) üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi kurulmuştur. Proje sonucunda pilot şirketlere ait ürünlerin çevresel ayak izi ölçülmüş, belgelendirilmiş ve çevresel ayak izi etiketleri oluşturulmuştur.

Proje kapsamında, eko-etiket uygulaması konusunda yapılan çalışmalar bir kitapçık haline getirilerek iş dünyasına sunulmuştur. Türkiye’de üretilen, özellikle ihracata yönelik ürünler için çevresel ayak izinin oluşturulması, belgelendirilmesi ve buna ilişkin ürün etiketlerinin hazırlanması konusunda AB’ye üye ülkelerde yapılan çalışmalar ve iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) teknik desteği kapsamında Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme/İyileştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi projesi desteklenmiş olup, 2020 yılı sonlarına doğru başlayan projenin teknik danışmanlığı GTE tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda, suya bağımlı kritik noktaların/ürünlerin belirlenmesi için etütler gerçekleştirilerek su verimliliği uygulama olanaklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Su verimliliği, su ayakizi ve karbon ayakizi konuları üzerine kurum içi eğitimler yapılması ile uygulama olanaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Cam Sektöründe Su Verimliliği

2019 yılında başlayan cam sektöründeki su verimliliği etüt çalışmaları Şişecam’ın Türkiye’de bulunan 15 üretim tesisinde gerçekleştirilerek 2020 yılında tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında GTE tarafından su ön işlem yöntemleri, en yoğun su kullanılan prosesler, tesisteki su izleme altyapısı ve atıksu yönetimi uygulamaları değerlendirilmiş, su haritaları hazırlanmıştır. Su verimliliğini artırmaya ve geri kazanıma yönelik uygulama olanakları geliştirilmiş, gelecekteki izleme metodu ve uygulama yöntemleri ile ilgili öneriler getirilmiştir. Proje sonucunda her tesis için belirlenen uygulama olanaklarının sağlayacağı kazanımları da içeren su kullanımı ve yönetimi raporları hazırlanmıştır.

Inditex Tekstil Tedarikçileri için Kaynak Verimliliği Programı

Inditex Verimlilik Programı kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında GTE Inditex Grubu tedarikçilerine yönelik teknik danışmanlık gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan (Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Uşak) 4 Inditex Grubu tedarikçisi tekstil şirketi için eğitim ve yerinde incelemeler yapılmıştır. Tekstil üreticilerinin tesis ziyaretinde su ağırlıklı olmak üzere, kimyasal, boya ve enerji tasarrufu olanakları araştırılmış ve her bir tesis için önerileri kapsayan raporlar hazırlanmıştır.

H&M Tekstil Tedarikçileri için Su ve Enerji Verimliliği Çalışmaları

GTE, 2019 yılında H&M tedarikçilerinden Bursa’da yer alan 2 tekstil firmasına temiz üretim kapsamında su ve enerji verimliği çalışmaları gerçekleştirmiştir. Çalışma kapsamında tesis ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve yerinde incelemeler yapılmıştır. Saha çalışmalarında tesislerin teknik durum analizi gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretlerini takiben, su ve enerji verimliliği olanakları araştırılmış ve tesis bazında uygulama olanaklarının sunulduğu raporlar hazırlanmıştır.