Cam Sektöründe Su Verimliliği

2019 yılında başlayan cam sektöründeki su verimliliği etüt çalışmaları Şişecam’ın Türkiye’de bulunan 15 üretim tesisinde gerçekleştirilerek 2020 yılında tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında GTE tarafından su ön işlem yöntemleri, en yoğun su kullanılan prosesler, tesisteki su izleme altyapısı ve atıksu yönetimi uygulamaları değerlendirilmiş, su haritaları hazırlanmıştır. Su verimliliğini artırmaya ve geri kazanıma yönelik uygulama olanakları geliştirilmiş, gelecekteki izleme metodu ve uygulama yöntemleri ile ilgili öneriler getirilmiştir. Proje sonucunda her tesis için belirlenen uygulama olanaklarının sağlayacağı kazanımları da içeren su kullanımı ve yönetimi raporları hazırlanmıştır.

Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) teknik desteği kapsamında Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme/İyileştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi projesi desteklenmiş olup, 2020 yılı sonlarına doğru başlayan projenin teknik danışmanlığı GTE tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda, suya bağımlı kritik noktaların/ürünlerin belirlenmesi için etütler gerçekleştirilerek su verimliliği uygulama olanaklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Su verimliliği, su ayakizi ve karbon ayakizi konuları üzerine kurum içi eğitimler yapılması ile uygulama olanaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) tarafından Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu beşinci dönem çağrısı desteğiyle “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesi yürütülmüştür. ASÜD’ün koordinatör faydalanıcı olduğu projede; İngiltere’den International Business Leaders Forum (IBLF), Hollanda’dan Water Footprint Network (WFN) ve Türkiye’den İklim Araştırmaları Derneği (İAD)-GTE eş faydalanıcı olarak yer almıştır.

Projenin amacı, su riskinin değerlendirilmesi ve değer zinciri üzerinde su riskinin olası etkilerinin incelenmesi, böylece su ile ilgili riskler konusunda Türkiye sütçülük sektörünün kırılganlığının azaltılmasıdır. Proje kapsamında, çiftlik ve işletme seviyesinde saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş, Türkiye sütçülük sektöründe mevcut su kullanımının tüm değer zincirinde (yem, süt hayvanı yetiştirilmesi, süt ve süt ürünleri üretimi ve tüketiciye sunulması) suya bağımlılık ve süt sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Proje Dokümanı | PDF | 2MB

MidSEFF III

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2011 yılında orta ölçekli sürdürülebilir enerji yatırımlarına (yenilenebilir enerji (RE), atık enerjiye (WtE)) finansman sağlamak amacıyla Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nı (MidSEFF) başlatmıştır. Aynı yıl, EBRD ve Avrupa Yatırım Bankası’nın eş finansmanıyla program MidSEFF Faz II olarak genişletilmiş ve sağlanan toplam fon 1 milyar Euro’ya getirilmiştir. MidSEFF Faz I ve II kapsamındaki fonların tahsis edilmesinden sonra MidSEFF III hazırlanmıştır. MidSEFF III, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarına 500 milyon Euro taahhüt etmiştir. Programın amacı, Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları için gerekli finansman boşluklarını doldurmak, uygun teknolojilerin teknik değerlendirmesinde bankaların becerilerini geliştirmek ve bankaları orta ölçekli yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının değerlendirilmesinde AB’nin çevresel ve sosyal standartlarına uygunluğu artırmak olarak belirlenmiştir.

Projenin amacı, programın uygulanmasının desteklenmesidir. Proje kapsamında, alt projelerin AB çevresel ve sosyal standartlarına uygunluğunun sağlanması, becerilerin yerel uzmanlara ve katılımcı finans kurumlarına aktarılarak AB çevresel ve sosyal ile sağlık ve güvenlik standartlarını uygulayan alt projelerin çoğaltılabilmesinin sağlanması, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerini geliştirmek ve izlemek için katılımcı finans kurumlarının desteklenmesi hedeflenmiştir.

Proje, 2016 yılında MWH, GTE ve Frankfurt School of Finance & Management GmbH (FsF) konsorsiyumluğunda yürütülmüştür. GTE projede, alt projelerin karbon potansiyelinin geliştirilmesi, endüstriyel müşteriler için karbon ayakizi analizi, İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) konusunda destek verilmesi, paydaşlara ve katılımcı finans kurumlarına karbon ile ilgili eğitimler verilmesi faaliyetlerini yürütmüştür.

İş Dünyasi için Çevresel Ayak İzi Projesi Eko-Etiketleme Sistemi

Ege Orman Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği ile birlikte çalışan Londra merkezli Carbon Trust’ın proje yürütücüsü olduğu İş Dünyası için Çevresel Ayak İzi projesi kapsamında, Ege Bölgesi’nde yer alan 5 pilot sektörde (baskı, ambalaj, yapı kimyasalları, çimento ve cam) üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi kurulmuştur. Proje sonucunda pilot şirketlere ait ürünlerin çevresel ayak izi ölçülmüş, belgelendirilmiş ve çevresel ayak izi etiketleri oluşturulmuştur.

Proje kapsamında, eko-etiket uygulaması konusunda yapılan çalışmalar bir kitapçık haline getirilerek iş dünyasına sunulmuştur. Türkiye’de üretilen, özellikle ihracata yönelik ürünler için çevresel ayak izinin oluşturulması, belgelendirilmesi ve buna ilişkin ürün etiketlerinin hazırlanması konusunda AB’ye üye ülkelerde yapılan çalışmalar ve iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Malatya Yerelinde Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretimin Yenilenebilir Enerji ile Modellenmesi Projesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Malatya Yerelinde Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretimin Yenilenebilir Enerji ile Modellenmesi Projesini hayata geçirmiş, bu kapsamda fizibilite raporu hazırlanmıştır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Maski Genel Müdürlüğü’ne ait atıksu arıtma tesisinde arıtılan ve doğaya kirletici unsur olarak serbest bırakılan atık çamur ile Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisi çamurlarının değerlendirilerek sürdürülebilir bir çevre sağlamayı ve enerji bağımlılığını azaltarak yerelde kalkınmayı hedeflemektedir.

Projede, çamurların kurutularak yakılması ve açığa çıkarılan ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülerek kurumsal enerji giderinin karşılanması; Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Katı Atık Entegre Çevre Yönetim Tesisinin atıl ısılarının kullanılarak ve üretilen enerjinin fazla miktarın satılmasıyla gelir elde edilmesi veya atıl ısıların kullanılarak çamurların kurutulması ve kuru çamurun satılarak gelir elde edilmesi senaryoları çalışılmıştır. Proje kapsamında, kurulması planlanan yeni enerji üretim tesisi ile endüstriyel ilişki geliştirilmesi ve kaynak verimliliği sağlanması hedeflenmiştir.

Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu işbirliği ile Kasım 2016’da başlatılan “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” 2017 yılında tamamlanmıştır. GTE’ni konsorsiyum lideri olarak yürütücülüğünü üstlendiği, Carbon Trust ve Environmental Resources Management (ERM) şirketlerinin ise konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı proje ile Türkiye için kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesi geliştirilmiştir.

Projede OSB’lerin, endüstriyel simbiyoz, geri dönüşüm, üretim birimlerinde enerji tasarrufu gibi uygulamalarla sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği sağlaması hedeflenmiş, yeşil rekabet gücü olanakları belirlenmiştir.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması

Ahiler Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan, GTE ve Ekodenge firmalarının ortak girişimi ile çalışmaları yürütülen “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi” 2018 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Aksaray OSB ve çevresinde faaliyet gösteren firmaların fayda sağlayabileceği çevresel/ekonomik işbirliği potansiyelleri (atık alışverişi, ortak/tersine lojistik, ortak acil durum planları vb.) araştırılmıştır. Aksaray bölgesinde önemli bir ekonomik değere (firma sayısı, ciro, istihdam vb.) sahip ve/veya önemli çevresel etkiler (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) yaratan sektörler belirlenmiştir.

Öne çıkan sektörler için yapılan literatür taraması sonucu örnek teşkil edebilecek çeşitli endüstriyel simbiyoz olanakları tespit edilmiştir. Belirlenen öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde yer alan toplam 54 tesis ve 10 kuruma ziyaret gerçekleştirilmiş ve sonrasında bir sinerji çalıştayı düzenlenmiştir. Firmalara gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve sinerji çalıştayı sonrasında yapılan değerlendirmelere dayanarak 5 öncelikli endüstriyel simbiyoz olanağı için fizibilite konsept notları hazırlanmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 29MB

Inditex Tekstil Tedarikçileri için Kaynak Verimliliği Programı

Inditex Verimlilik Programı kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında GTE Inditex Grubu tedarikçilerine yönelik teknik danışmanlık gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan (Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Uşak) 4 Inditex Grubu tedarikçisi tekstil şirketi için eğitim ve yerinde incelemeler yapılmıştır. Tekstil üreticilerinin tesis ziyaretinde su ağırlıklı olmak üzere, kimyasal, boya ve enerji tasarrufu olanakları araştırılmış ve her bir tesis için önerileri kapsayan raporlar hazırlanmıştır.

H&M Tekstil Tedarikçileri için Su ve Enerji Verimliliği Çalışmaları

GTE, 2019 yılında H&M tedarikçilerinden Bursa’da yer alan 2 tekstil firmasına temiz üretim kapsamında su ve enerji verimliği çalışmaları gerçekleştirmiştir. Çalışma kapsamında tesis ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve yerinde incelemeler yapılmıştır. Saha çalışmalarında tesislerin teknik durum analizi gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretlerini takiben, su ve enerji verimliliği olanakları araştırılmış ve tesis bazında uygulama olanaklarının sunulduğu raporlar hazırlanmıştır.