“İzmir Rüzgâr Türbini Kanadı Geri Dönüşümü Yol Haritası” Raporu Yayında!

İzmir Development Agency tarafından yürütülen, GTE olarak teknik danışmanlığını yaptığımız “İzmir ili Rüzgar Türbini Geri Dönüşüm Sektörünün Gelişimi için Yol Haritası Oluşturulması” projesini tamamladık.

Proje kapsamında son yıllarda dünyada da dikkat çekmeye başlayan rüzgar türbini komponentlerinin döngüsel yönetim olanaklarını değerlendirdik. Proje çıktılarının İzmir’de ve Türkiye’de hızla gelişen rüzgar sanayiinde #sürdürülebilirlik açısından tüm paydaşlar için faydalı olmasını diliyoruz.

“İzmir Rüzgâr Türbini Kanadı Geri Dönüşümü Yol Haritası” raporuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.


IZMIR-RUZGAR-TURBINI-KANADI-GERI-DONUSUMU-YOL-HARITASI

Temiz Üretim Çalışmalarımız Devam Ediyor!

SKD Türkiye (BCSD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde yürütülen, İstanbul Development Agency tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP) “kapsamında ilk tur saha çalışmalarımızı tamamladık.

Plastik, tekstil ve beyaz eşya sektörlerinden seçilen toplam 21 firmada gerçekleştireceğimiz temiz üretim etütleri ile ortaya koyacağımız olanakların ilgili sektörlerde rekabet gücünü artıracak, iklim değişikliği ile mücadelede firmaların elini güçlendirecek boyutlarına odaklanacağız.

AB, Türkiye ve Afrika Gıda Sistemlerinin Sınır Ötesi İklim Kırılganlıkları ve Uzaktan Etkileri Projesi (CREATE)

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (Doç. Dr. Gökşen Çapar) koordinatörlüğünde yürütülen GTE’nin proje ortağı olarak yer aldığı “AB, Türkiye ve Afrika Gıda Sistemlerinin Sınır Ötesi İklim Kırılganlıkları ve Uzaktan Etkileri: Ticaret, İklim Riski ve Uyum (CREATE)” projesi H2020 Food Systems and Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenmektedir.

Türkiye, Fas, Hollanda ve Mısır’dan sekiz kuruluşun oluşturduğu konsorsiyum tarafından çalışmaları sürdürülmektedir. CREATE, AB, Afrika ve Türkiye’deki sosyo-ekonomik faaliyetleri ile uzak iklimsel tehlikeler arasındaki temsili bağlantıları haritalayan yerleşik kaynak kullanımı (örn., su, toprak ve karbon) ve ticareti konseptine dayalı gıda değer zincirleri için yeni bir sınır ötesi iklim risk/etki değerlendirme metodolojisi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

https://www.create4climate.com/

Döngüsel Su Yönetimi Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği

İstanbul Aydın Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Hasan Volkan ORAL) koordinatörlüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi, DSİ Genel Müdürlüğü ve GTE’nin proje ortakları olarak yer aldığı “Döngüsel Su Yönetimi Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği” projesi COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği ve TÜBİTAK ortak programı “Implementing nature-based solutions for creating a resourceful city -CA 17133 – WG 2″ aksiyonu tarafından desteklenmektedir.

Projenin amacı Küçük Menderes Nehir Havzası örneğinde döngüsel su yönetim olanaklarının multispektral ölçekte geliştirilmesidir. Su tahsisi hususu, farklı su kullanımları (sanayi-kent-tarım) incelenirken dolaylı olarak gündeme gelecek kullanım amaçları esas alınarak, gerektiğinde arıtma seçeneği de entegre edilerek kısmi olarak önerilebilecektir. Dolayısıyla gerek Küçük Menderes’teki su kalitesi gerek döngüsel süreçlerden ortaya çıkabilecek su kalitesinin tartışılması ve değerlendirilmesi, proje geliştikçe ortaya çıkacaktır.

Küçük Menderes Havzası’nda Su Yönetim Olanaklarını Ortaya Koymaya Çalışıyoruz!

Yeni projemiz “Döngüsel Su Yönetimi Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği’ kapsamında saha çalışmalarımıza başladık!

TÜBITAK 2519 Programı kapsamında COST Association – European Cooperation in Science and Technology (COST) CA 17133 Aksiyonu (Circular City Re. Solution) hedefleri ile uyumlu yürüttüğümüz bu projede İzmir ili, Küçük Menderes Nehri Alt Havzası’nda kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanıcıları arasında döngüsel su yönetim olanaklarını ortaya koymayı hedefliyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi koordinatörlüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi ve DSİ Genel Müdürlüğü ile iş birliğinde yürütülen projenin son yıllarda bölgede yaşanan suya erişim problemlerinin çözümünde önemli bir adım olmasını umuyoruz.

EKO ÜRETİM- İklim Dostu Rekabetçilik Programı

Tüm dünyada artan çevresel sürdürülebilirlik ihtiyaçları, düşük karbonlu ekonomiye geçiş, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği gibi konuların artan önemi ile sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kapsamındaki küresel önceliklerin ve bunların getirdiği politik, yasal ve ticari düzenlemelerin sanayiye, özellikle ihracatçı firmalara getireceği oldukça önemli ek maliyetler oluşmaktadır. Bu ihtiyacı gören TTGV, “EKO ÜRETİM- İklim Dostu Rekabetçilik Programı’nı geliştirmekte olup, söz konusu program ile sanayinin sürdürülebilir üretim ve iklim değişikliği odağında gelişimine katkı vermek; analiz ve ihtiyaç tespitinden, projelendirme ve finansmana erişime kadar kapsamlı, değer zinciri yaratacak bir destek yaklaşımı sunmak ve entegratör/koordinatör bir platform olarak farklı paydaşları bir araya getirerek çözüm odaklı değer yaratan iş birlikleri oluşturmayı hedeflemektedir.

GTE’nin proje danışmanı olarak yer aldığı projede Ankara, İzmir ve Manisa illerinde Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler ile yapılan görüşmeler sonucu seçilen firmalara projelendirme ve fizibilite desteği ile hem TTGV’nin mevcut bu amaçlı kaynaklarına hem de kamu ve özel sektör tarafından sunulacak sürdürülebilir üretime yönelik uygun finansman kaynaklarına daha kolay erişme imkânı sağlanması hedeflenmektedir.

İklim Dostu Rekabetçilik Programı Kapsamında Manisa OSB’deydik!

Teknik danışmanlığı yürüttüğümüz Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından geliştirilmekte olan “Eko-Üretim: İklim Dostu Rekabetçilik Programı”nın pilot çalışma ile başlayan faaliyetlerinde ilk durağımız Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ydi.

Firmamız yönetici ortağı Emrah Alkaya, program tanıtım etkinliğinde “İklim Değişikliği Risklerinin Yönetilmesinde Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomi Stratejileri” hakkında bilgi verdi.

Aktif katılımları ile tanıtım etkinliğine ilgi gösteren sanayi temsilcilerine çok teşekkür ederiz.

Açılış Toplantımıza Davetlisiniz!

H2020 Food Systems and Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenen ve Türkiye, Fas, Hollanda ve Mısır’dan 8 kuruluşun oluşturduğu konsorsiyum tarafından çalışmaları sürdürülen “Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation (CREATE)” isimli projemizin açılış toplantısına davetlisiniz!

Ankara University Water Management Institute koordinatörlüğünde yürütülen, bizim de proje ortağı olduğumuz projemizin açılış toplantısı Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü ev sahipliğinde 21 Haziran 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Projemizde yer alan uzmanlar, bu ülkelerdeki tarımsal faaliyetleri, gıda ticaretinin mevcut durumunu, iklim değişikliğinin sınır ötesi gıda tedarik sistemlerinde oluşturduğu riskleri ve seçili tarım ürünlerinin #karbonayakizi’ni tartışacaklar.

Programın detaylarına aşağıda yer alan davetiyeden ulaşabilirsiniz.


Açılış Toplantı Davetiyesi

Sanayide su verimliliği çalışmalarımız devam ediyor!

GTE ekibi olarak Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Sütaş A.Ş. ile birlikte Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme/İyileştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi projesi kapsamında su verimliliğini çalışıyoruz. Bu kapsamda Karacabey tesisinde etütler gerçekleştirdik. Uygulama olanaklarını belirleyerek sanayide daha verimli su kullanımını teşvik ediyoruz.

Bir taraftan da su verimliliği, su ayakizi ve karbon ayakizi konuları üzerine kurum için eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerin, önerilen uygulama olanaklarının sürdürülebilirliği üzerine etkisi olacağına inanıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Merkezi ile atıksulardan Mikroalg üretimini araştırıyoruz!

Alg biyokütlesinden yararlı ürün eldesini çalıştığımız projede sektörler arası “simbiyotik bir yaklaşım” ortaya koyuyoruz. Çalışma sonuçlarının, Kızılırmak nehrine deşarj edilen atıksulardaki azot ve fosfor sorunlarına çözüm üretmesini ve enerji sektörü gibi farklı kullanım alanlarında ticari fayda sağlamasını hedefliyoruz. Projenin karbon tutma ve depolama yönüyle iklim krizi ile mücadele için de önemli çıktıları olacağına inanıyoruz.