Yalova Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Dönüşüm Programı

Yalova Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi” yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında üyesi olan 30 firmanın “Yeşil Olgunluk Seviyesi”ni ölçümlemeyi ve sürdürülebilir yeşil istihdam sağlayacak bir mekanizma oluşturmayı amaçlamaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Türkiye Yeşil OSB Programı kapsamında gerçekleştirilen projede GTE teknik danışman olarak yer almaktadır.

Projenin temel amacı YOSB üyesi firmaların yeşil dönüşüme ne kadar hazır olduklarını yeşil teknolojiler, süreçler, organizasyonel yapı ve şirket kültürü gibi farklı boyutlarda analiz ederek ortaya koymaktır. Proje kapsamında saha ziyaretleri ile Yalova OSB üyesi 30 firmanın yeşil dönüşüm olgunluk seviyesi ölçümleri yapılacaktır. Program sonucunda katılımcı 30 firmanın yeşil dönüşüm seviyesini ortaya koyan yol haritası hazırlanacak ve eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde Atıksuyun Geri Kazanım Olanaklarının Arttırılması

GTE, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB)’nde bulunan tesislerde suyun verimli kullanılması ve atıksuyun yeniden kazanımı olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütmüştür.

Sanayide beklenen su tüketimi artışı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve su maliyetlerinin artması sebebiyle atıksuyun geri kazanımı olanaklarının artırılması ve DOSAB’ın katılımcılarına sağladığı su miktarının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Projede yeraltı su kaynaklarının kullanımı azaltılırken, geri kazanılmış su oranının arttırılması ile firmaların uluslararası platformlarda rekabet gücünün kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde Atıksuların Geri Kazanım Olanaklarının Araştırılması

GTE, ülkemizin önde gelen organize sanayi bölgelerinden bir olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde üretilen atıksuların geri kazanılması için mevcut teknolojilerin kullanım olanaklarının araştırılması çalışmalarını yürütmüştür.

Sanayide artan su talebinin artık mevcut yerüstü ve yeraltı su kaynaklarıyla sürdürülebilir bir şekilde karşılanamaması ve su maliyetlerinin artması sebebiyle, İAOSB’de atıksuların geri kazanılarak yeniden kullanılması gerekmektedir. Proje kapsamında sanayinin kullanımına sunulacak ikincil bir su kaynağının yaratılmış olması amaçlanmıştır.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde Atıksu Geri Dönüşümü Verimlilik Projesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Prof. Dr. Erkan Şahinkaya)’nin danışmanlığında Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile GTE’nin yürütücüsü olduğu “Atıksu Geri Dönüşümü Verimlilik Projesi” Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi finansal destek programının öncelikleriyle uyumlu şekilde yürütülmektedir.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ile su kaynaklarının etkin ve verimli yönetiminin sağlanmasını amaçlayan projenin ülkemizde sanayinin yeşil dönüşümü için de güzel örneklerden bir tanesi olması hedeflenmektedir. SUOSB’de üretilen atıksuların geri kazanılması için mevcut teknolojiler irdelenerek ön tasarımları yapılmış ve yaklaşık yatırım ile işletme maliyetleri hesaplanarak projenin ekonomik, teknik ve çevresel açıdan değerlendirildiği fizibilite çalışmaları yapılmıştır.

Ankara Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması” projesi GTE tarafından yürütülmektedir.  Proje dâhilinde Ankara’nın sera gazı emisyonu envanterinin oluşturulması, sera gazı emisyonu azaltım eylem planının hazırlanması ve iklim değişikliği etkilerine karşı uyum çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Proje sonucunda, projenin tüm paydaşları ile birlikte şehrin tüm unsurlarını stratejik bir planlama ile bir araya getiren bütüncül bir yol haritası oluşturarak Ankara’da iklim dostu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışına katkı yapmak amaçlanmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sera Gazı Emisyonu Envanteri Hazırlanması

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne “İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmaları dâhilinde GTE sera gazı emisyonu envanterinin oluşturulması ve sera gazı emisyonu azaltım eylem planının hazırlanmasına yönelik teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Proje 2020 yılı içerisinde başlamış olup, çalışma kapsamında iç ve dış paydaşlarla yoğun görüşmeler yapılmıştır. Proje ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne iklim değişikliği etkilerine uyum çalışmaları öncesinde önemli bir katkı yapılması amaçlanmaktadır.

İstanbul Metropolitan Alanı Karbon Ayakizi – 2015 yılı Sera Gazı Envanteri

İstanbul‘da 2010 yılı için sera gazı envanteri hazırlandıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) desteği ile birlikte 2015 yılı için sera gazı envanteri de tamamlanmıştır.

İstanbul’un 2015 yılı için GPC 2014 BASIC yaklaşımına göre hesaplanan toplam karbon ayakizi 47.340.725 tCO2 eşdeğer olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar ile etkin bir “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanması için 2015 yılı sera gazı envanterinin bu bağlamda yol gösterici bir bilgi kaynağı olmuştur. İlgili yöntemlerin ve kılavuzların (GPC 2014 Basic) son sürümlerine göre hazırlanan bu raporun 2010 yılına yönelik hazırlanmış olan bir önceki rapor ile beraber gelecek çalışmaların kalitesini ve eksiksizliğini arttırmaya yönelik sağlam bir temel oluşturmaya yönelik ikinci bir adım olduğu söylenebilir.

Proje Dokümanı | PDF | 2MB

İstanbul Metropolitan Alanı Karbon Ayakizi – 2010 yılı Sera Gazı Envanteri

Tam adı “İBB’nin Sera Gazı Hesaplama Kapasitesinin Geliştirilmesi ve İstanbul’un Sera Gazı Envanterinin Oluşturulması” olan ve Birleşik Krallık Refah Fonu çerçevesinde desteklenen Proje kapsamında İstanbul’un karbon ayak izinin en güncel yöntemlere ve kılavuzlara göre hesaplanması ve raporlanması sağlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, GTE, ERM ve İTÜ’den Doç. Dr. Alper Ünal tarafından 2013 yılında yürütülen çalışmayla İstanbul 2010 yılı Sera Gazı Envanteri hazırlandı. Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için sera gazı emisyonlarını azaltma ve yönetmeye dair önemli bilgilerin elde edildiği bir çalışma olmuştur. Dünyanın en büyük megakentlerinden biri olan İstanbul metropolitan alanının 2010 yılı için karbon ayakizi 40,7 milyon tCO2 olarak açıklanmış olup, bu rakam İstanbul’un Türkiye’nin toplam sera gazı salımlarında %11’lik paya sahip olduğunu ortaya koymuştur. açıklanan karbon ayakizi uluslararası metodolojilere ve standartlara göre hazırlanan ve kamu ile paylaşılan ilk rapor olma niteliğini taşımaktadır.

Proje Dokümanı | PDF | 13MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası ve İyi Örnekler

Türkiye ve Avrupa’nın en kalabalık şehirlerinden biri durumunda olan İstanbul için 2013 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Başkanlığı’nda GTE ve ERM tarafından detaylı bir çalışma kapsamında iklim değişikliği eylem planı yol haritası hazırlanmıştır.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın kapsamının ve zaman planının ayrıntılı olarak belirlenmesinin hedeflendiği proje kapsamında, iklim değişikliği eylem planı kapsam ve içeriği, planlama ve geliştirmede kullanılabilecek yaklaşımlar, paydaş analizleri, uygulama, izleme ve performans değerlendirme gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, dünyada iklim değişikliği eylem planına sahip diğer kentler de incelenerek analizi yapılmış ve sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalar derlenerek başarılı örnekler belediyeye sunulmuştur.

İstanbul İklim Değişikliği Risk, Fırsat ve Kırılganlıklar

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) kapsamında yapılan çalışmanın amacı sera gazı emisyonlarının kent bütününde azaltılmasına paralel olarak aynı zamanda iklimsel risklere en uygun önlemleri almak ve kente iklim değişikliği tehlikelerine dirençli bir yapı kazandırmaktır.

Proje kapsamında, İİDEP’in önceki iş paketlerinde elde edilen bilgiler değerlendirilmiş, bölgedeki ilgili alan, sektör ve paydaşlar için bölgesel haritalama ve veri analizi dâhil olmak üzere, ortaya çıkabilecek risk, fırsat ve kırılganlıklar belirlenmiştir. İklimsel değişimlerin İstanbul’daki kritik altyapıları hangi derecede tehdit ettiği değerlendirilmiş, sektörler ve kritik altyapı için bir risk derecelendirmesi yapılmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 7MB


İ