Mayors Adapt Girişimi Güncellendi

25.03.2024

Mayors Adapt Girişimi Güncellendi

Belediye başkanları iklim değişikliğine uyum için Mayors Adapt girişiminde birarada hareket ediyor. Yerel yönetimlerin iklim risk ve hassasiyetlerini değerlendirilmesi gündemde. Mayors Adapt ve genişletilen kapsamını sizler için özetledik.

mayors

Küresel politikaların sera gazı salımlarını azaltmakta başarıya ulaşabilmesi için ulusal ve yerel politikaların geliştirilip, sağlam temellere oturtulması başarının sürdürülebilir olması için önemli bir faktördür. 2014 yılında Avrupa Birliği’nin 20-20-20 hedefine destek olmak amacı ile yerel yönetimler Covenant of Mayors’u, yani Başkanlar Akdi’ni kurarak yerel yönetimlerin bir araya gelmesine olanak sağlayacak bir platform oluşturmuş ve belediyeleri 2020 yılına kadar %20 oranında salım azaltımı hedefini kendi sınırları içerisine adapte etmeleri için çağrıda bulunmuştur.

Başkanlar Akdi belediyelerin büyüklüğüne, bölgesine ve enerji politikalarının hangi aşamada olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere açıktır. Gönüllülük esasına dayalı olan bu sistem kapsamında yerel yönetimler kurumsal ve sınırlarında meydana gelen salımları, AB hedefinin de ötesinde azaltmayı taahhüt etmekle ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) hazırlamakla yükümlüdür.

15 Ekim 2015 itibari ile Başkanlar Akdi’nin kapsamı genişletilmiş ve Mayors Adapt iklim değişikliğinin etkilerine uyum ile ilgili çözümler üretmek amacıyla yeni bir girişim hareketi olarak kurulmuştur. Mayors Adapt’ın amacı, yerel yönetimleri, AB’nin Adaptasyon Stratejisini destekleyecek şekilde, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir enerji konularını sera gazı salım azaltımı stratejileri ile entegre bir şekilde ele alarak değerlendirmeye yönlendirmektir. Yeni düzenlemeyle birlikte yerel yönetimlerin taahhütleri arttırılmıştır, enerji verimliliği ve ekonomik enerjiye ulaşım konuları önem kazanmıştır. Özetle, Ekim 2015 tarihinden sonra anlaşmaya imza atan belediyeler 2030 yılına kadar %40 oranında sera gazı/CO2 salım azaltmayı taahhüt etmekle birlikte, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlamakla yükümlüdürler.

İklim eylem planının ortaya koyulabilmesi için yerel yönetimlerin ilk aşamada İklim Risk ve Hassasiyet Değerlendirme çalışması yürütmeleri gereklidir. Bu çalışma iklim değişikliğinin yaratacağı beklenmeyen etkilere karşı yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve afetlere cevap verebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç doğurmaktadır. Çalışma potansiyel tehlikelerin analizini ve yerel halkın, mevcut altyapının, bölgesel geçim kaynaklarının maruziyetini değerlendirilmeli, kritik noktalar belirlenmeli ve önlemler alınmasında yerel yönetimleri yönlendirecek kapsamlı bir çalışma olmalıdır. Değerlendirme içerisinde giderek sıklığı ve şiddeti artan iklim olayları değerlendirilerek, durum analizleri yerel düzeyde yapılmalıdır. Böylelikle, gerekli önlemler bu kapsamda belirlenerek eylem planı oluşturulabilecektir.

GTE Carbon Size Bu Konuda Nasıl Destek Olabilir?

GTE Carbon olarak verdiğimiz hizmetler arasında kurumların iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerin tespiti ve yönetimi; karbon ayak izlerinin ve sera gazı envanterinin hesaplanması olduğu gibi uluslararası raporlama süreçlerine danışmanlık desteği de sağlamaktayız. Bu bağlamda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı alt yapısının kurulmasında ve geliştirilmesinde birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız. Ayrıntılı bilgi ve referanslarımız için www.gte.com.tr adresi veya info@gte.com.tr aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.