Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) tarafından Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu beşinci dönem çağrısı desteğiyle “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesi yürütülmüştür. ASÜD’ün koordinatör faydalanıcı olduğu projede; İngiltere’den International Business Leaders Forum (IBLF), Hollanda’dan Water Footprint Network (WFN) ve Türkiye’den İklim Araştırmaları Derneği (İAD)-GTE eş faydalanıcı olarak yer almıştır.

Projenin amacı, su riskinin değerlendirilmesi ve değer zinciri üzerinde su riskinin olası etkilerinin incelenmesi, böylece su ile ilgili riskler konusunda Türkiye sütçülük sektörünün kırılganlığının azaltılmasıdır. Proje kapsamında, çiftlik ve işletme seviyesinde saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş, Türkiye sütçülük sektöründe mevcut su kullanımının tüm değer zincirinde (yem, süt hayvanı yetiştirilmesi, süt ve süt ürünleri üretimi ve tüketiciye sunulması) suya bağımlılık ve süt sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Proje Dokümanı | PDF | 2MB

Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi

GTE, ERCST ve ReedSmith ekibiyle, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) alınan destekle Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi projesi yürütülmektedir. Projenin amacı, Türkiye’nin Paris Anlaşması Madde 6’dan faydalanması için fırsatların ve olasılıkların değerlendirilmesi ve Türkiye’deki politika yapıcılar için kapasite geliştirmek ve analitik bilgi oluşturmaktır.

Proje kapsamında, yeni piyasa mekanizmaları ile Türkiye’deki olası emisyon ticareti sistemleri (ETS) arasındaki etkileşimler analiz edecektir. Türkiye’nin mevcut durumunun gözden geçirilmesi, Madde 6 üzerinde Türkiye için müzakere stratejisinin geliştirilmesi, çalıştay düzenlenmesi ve rapor hazırlanması işleri gerçekleştirilecektir.

6-7 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, Paris Anlaşması Madde 6, Karbon Piyasaları, COP25, Kyoto Protokölü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gibi konuların görüşüldüğü bir paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

İklim Değişikliğine Dirençli Termal Enerji Üretimi

İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu desteği ile EÜAŞ tarafından yürütülen ve GTE’nin danışmanlığını yaptığı “İklim Değişikliğine Dirençli Termal Enerji Üretimi” projesi çerçevesinde iklim değişikliğinin termik santrallerindeki elektrik üretimine etkisi üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İklim değişikliğinin sonucu olarak artan hava ve su sıcaklığı ve su miktarındaki azalma ve artmalar, termik santrallerin verimini düşürmekte ve faaliyetlerinin kesintiye uğramasına neden olmaktadır. Oluşan ekonomik kayıpların ve arz güvenliğinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra, düşen santral verimleri daha fazla yakıt tüketimine ve sera gazı salımına neden olmaktadır. Bu sebeple, iklim değişikliğinin enerji üretimine etkilerinin tespiti ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Bu proje kapsamında su ve enerji ilişkisinin EÜAŞ’a ait santraller seviyesinde detaylı olarak incelendiği, elektrik üretim sektöründe yönlendirici bir etki yapması beklenen bir rapor hazırlanmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 23MB

Enerji Sektöründe İklim Dayanıklılığı: Türkiye – Risk Değerlendirmesi ve Yatırım İhtiyaçları

GTE, proje liderliğini yürüten Tractebel Engie ile birlikte, 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen EBRD tarafından desteklenen projede, iklim değişikliğinin Türkiye’deki enerji üretimi ve iletim sistemleri üzerindeki potansiyel etkilerinin ve miktarının belirlenmesi hedeflemiştir.

Projenin amacına uygun olarak enerji sektöründeki iklim kırılganlıkları için teknik ve ekonomik olarak en uygun çözümlere ilişkin ilk değerlendirmeler yapılmış olup, Türkiye’de enerji üretimi için su yoğunluğu metodoloji geliştirilmesi ve ülke düzeyinde değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında vaka çalışmalarının yanısıra, ulusal bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirme

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ve Dünya Bankası işbirliği ile yürütülen “Çukurova Kritik Altyapı Risk Değerlendirme Projesi” Acclimatise Group Ltd, GTE ve Türk risk değerlendirme, risk yönetimi ve sektörel uzmanlarından oluşan bir takımca desteklenmiştir. 2018 yılında tamamlanan projede Çukurova Bölgesi’nde bulunan kritik enerji ve ulaştırma/lojistik altyapılarının karşı karşıya olduğu doğal tehlike kaynaklı risklerin değerlendirilmesi, kritik altyapı direncinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmesi ve proje neticesinde yatırımların bu anlamda yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışma, iklim değişikliği sonucunda etkileri daha da ağırlaşan deniz taşkını ve sıcak hava dalgalarının, bölgede bulunan kritik enerji ve ulaştırma/lojistik tesisleri için hem bugün, hem de gelecekte en önemli doğal tehlikeler olduğunu göstermiştir. Türkiye’deki ulusal ve bölgesel politika yapıcılar ve özel sektör aktörleri için kritik altyapı direncinin artırılması konusunda önemli ilkeler belirlenmiştir.

Proje Dokümanı | PDF | 16MB

İstanbul İklim Değişikliği Risk, Fırsat ve Kırılganlıklar

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) kapsamında yapılan çalışmanın amacı sera gazı emisyonlarının kent bütününde azaltılmasına paralel olarak aynı zamanda iklimsel risklere en uygun önlemleri almak ve kente iklim değişikliği tehlikelerine dirençli bir yapı kazandırmaktır.

Proje kapsamında, İİDEP’in önceki iş paketlerinde elde edilen bilgiler değerlendirilmiş, bölgedeki ilgili alan, sektör ve paydaşlar için bölgesel haritalama ve veri analizi dâhil olmak üzere, ortaya çıkabilecek risk, fırsat ve kırılganlıklar belirlenmiştir. İklimsel değişimlerin İstanbul’daki kritik altyapıları hangi derecede tehdit ettiği değerlendirilmiş, sektörler ve kritik altyapı için bir risk derecelendirmesi yapılmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 7MB


İ

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası ve İyi Örnekler

Türkiye ve Avrupa’nın en kalabalık şehirlerinden biri durumunda olan İstanbul için 2013 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Başkanlığı’nda GTE ve ERM tarafından detaylı bir çalışma kapsamında iklim değişikliği eylem planı yol haritası hazırlanmıştır.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın kapsamının ve zaman planının ayrıntılı olarak belirlenmesinin hedeflendiği proje kapsamında, iklim değişikliği eylem planı kapsam ve içeriği, planlama ve geliştirmede kullanılabilecek yaklaşımlar, paydaş analizleri, uygulama, izleme ve performans değerlendirme gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, dünyada iklim değişikliği eylem planına sahip diğer kentler de incelenerek analizi yapılmış ve sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalar derlenerek başarılı örnekler belediyeye sunulmuştur.

Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) Ekodenge liderliğinde; GTE, ESCON Enerji ve TURKECO ile birlikte 2018 yılında tamamlanmıştır.

Projede, sera gazı emisyon envanterinin hazırlanarak sera gazı emisyonlarının azaltım hedefleri kapsamında eylemlerin belirlenmesi, iklim değişikliğinin getireceği risklerin ve kırılgan sektörlerin belirlenmesi, iklim değişikliğine uyum eylemlerinin hazırlanması hedeflenmiştir. Proje sonucunda 2030 yılı itibariyle il genelinde emisyonların %40 azaltılacağı öngörülmüş olup, birçok sektöre uygulanabilir azaltım ve uyum eylemleri belirlenmiştir.

Muğla Kentsel Su Ayakizi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Güney Ege Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yürüttüğü “Su Ayak İzi ve Temiz Su Eylem Planı“ projesi 2015 yılında tamamlanmıştır. GTE’nin danışmanlığını yaptığı projede Muğla İli’nin kentsel su ayak izi ve Muğla Belediyesi kurumsal su ayak izi çalışması yapılmıştır. Türkiye’de yerel yönetim ve kamu kurumları bazında ilk kez gerçekleştirilen projeyle Muğla ilinde başta su kaynakları ve tüketimi olmak üzere, su arzı ve talebi temelinde su durum raporu çıkarılmıştır.

Proje kapsamında su ayak izine neden olan önemli kaynaklar tespit edilerek, mavi, yeşil ve gri su ayak izlerinin il çerçevesinde tanımlanması amaçlanmış, yoğun veri toplama, veri analizi ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, su ayakizinin azaltılması için alınabilecek önlemler belirlenmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz diğer proje:

Proje Dokümanı | PDF | 2MB

Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)

Birleşik Krallık Refah Fonu (UKSPF) tarafından desteklenen ve GTE’nin konsorsiyum lideri olarak yürütücülüğünü üstlendiği “Türkiye Şehirleri için Akıllı İklim Değişikliği Azaltım Teknolojilerinin Değerlendirilmesi & Önceliklendirilmesi Projesi” 2017 yılında tamamlanmış, Karşıyaka Belediyesi’ne Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanmıştır.

Proje kapsamında Azaltım Teknolojilerinin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirilmiş ve çeşitli azaltım teknolojileri ile Karşıyaka Belediyesi özelinde uygun seçenekler değerlendirilmiştir. 2018 yılında GTE öncülüğünde hazırlanan ve Karşıyaka Belediyesi için hazırlanmış olan “Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Yol Haritası” dokümanı yayınlanmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 26MB