Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) tarafından finanse edilen GTE ve ESCON firmalarının teknik yüklenici, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yararlanıcı olarak yer aldığı “Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda Türk gübre sektörü için bir yol haritasının belirlenmesi ve bu bağlamda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında mevcut durum ve emisyon azaltım senaryoları analiz edilerek; geliştirilecek sera gazı ve politika etkileşim modeli ile AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının etkileri incelenecektir. Türkiye’de önde gelen gübre üreticisi firmalar, ilgili kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katkı sağlayacağı çalışmada orta ile uzun vadeli gelecekte karbonsuzlaşmaya yönelik sektör için yatırım ve teknoloji ihtiyaçları hakkında net sonuçlar elde edilecektir.

 

AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi

Ankara Sanayi Odası (ASO), üyelerinin AB Avrupa Yeşil Mutabakatının yarattığı fırsatlara, risklere ve bu kapsamdaki düzenlemelere hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi’ni başlatmıştır.

EWA Kurumsal Danışmanlık ve GTE proje ortakları olarak yer aldığı projede yapılan saha ziyaretleri çerçevesinde mevcut durum ve boşluk analizi gerçekleştirilmiştir. Projenin temel amacı AYM’nin işletmeler üzerinde yarattığı fırsatları, etkileri ve riskleri belirlemek, bu etki ve risklerin daha iyi yönetilmesini sağlamak ve izlenecek yönteme ilişkin yol haritasını oluşturmaktır. Proje kapsamında ASO organizasyon yapısında yer alan 35 meslek komitesi dikkate alınarak sektör bazında 15 başlıktan oluşan bir gruplandırma yapılmıştır. Belirlenen gruplarda ilgili sektörlere yönelik sektörel eylemler önerilmiştir.

Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi Bileşen-2

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi- Bileşen II” projesinde teknik danışman olarak yer alan GTE, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Projeler Kullanım Kılavuzu’nu hazırlamıştır.

Proje ile birlikte sanayinin yeşil dönüşümü ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon projeleri için Dünya Bankası, CBAM, Yeşil Mutabakat gibi ihracat pazarlarındaki yeni gereklilikler doğrultusunda sanayi işletmelerinin yeşil geçişinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bakioğlu Holding Sera Gazı Emisyon Envanteri Oluşturulması

Bakioğlu Holding bünyesinde bulunan Polibak, Bak Ambalaj, Bareks Plastik, Bareks Polietilen ve Bak Gravür için sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında ISO14064 ve Sera Gazı Protokolü standartları çerçevesinde karbon ayak izi hesaplanması ve sera gazı emisyon envanteri çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda akredite denetçi kurum tarafından yapılan doğrulama çalışmaları sonucunda Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri’nin, ISO14064 Sera Gazı Emisyonu Sertifika belgelendirilme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Mey|Diageo- Manisa Bölgesi’nde Suyu Yerine Koyma Projesi

Mey|Diageo’nun global seviyede belirlenen Ekosistem 2030 hedefleri kapsamında “Damla Sulama” projesi Manisa Bölgesi Alaşehir’de GTE’nin ilk su ikmal projesi olarak hayata geçmiştir. EWA Kurumsal Danışmanlık’ın proje ortağı olarak yer aldığı projede daha verimli bir damlama sisteminin kurulması için yerel belediyeler ve yerel bir sulama kooperatifi ile çalışılarak altyapı iyileştirilmesi yapılmıştır.

Projenin temel amacı bölgedeki çiftçilerin bağlarında ürün kalitesinin artırılması, verimin yükseltilmesi ve bağcıların gelirinin artırılmasına destek olabilmektir. Proje sayesinde kullanılan su miktarında %50 tasarruf sağlanabileceği öngörülmüş ve 2022’de 15.100 metreküpten fazla su geri kazanımı sağlanmıştır.

Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) tarafından Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu beşinci dönem çağrısı desteğiyle “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesi yürütülmüştür. ASÜD’ün koordinatör faydalanıcı olduğu projede; İngiltere’den International Business Leaders Forum (IBLF), Hollanda’dan Water Footprint Network (WFN) ve Türkiye’den İklim Araştırmaları Derneği (İAD)-GTE eş faydalanıcı olarak yer almıştır.

Projenin amacı, su riskinin değerlendirilmesi ve değer zinciri üzerinde su riskinin olası etkilerinin incelenmesi, böylece su ile ilgili riskler konusunda Türkiye sütçülük sektörünün kırılganlığının azaltılmasıdır. Proje kapsamında, çiftlik ve işletme seviyesinde saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş, Türkiye sütçülük sektöründe mevcut su kullanımının tüm değer zincirinde (yem, süt hayvanı yetiştirilmesi, süt ve süt ürünleri üretimi ve tüketiciye sunulması) suya bağımlılık ve süt sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Proje Dokümanı | PDF | 2MB

Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi

GTE, ERCST ve ReedSmith ekibiyle, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) alınan destekle Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi projesi yürütülmektedir. Projenin amacı, Türkiye’nin Paris Anlaşması Madde 6’dan faydalanması için fırsatların ve olasılıkların değerlendirilmesi ve Türkiye’deki politika yapıcılar için kapasite geliştirmek ve analitik bilgi oluşturmaktır.

Proje kapsamında, yeni piyasa mekanizmaları ile Türkiye’deki olası emisyon ticareti sistemleri (ETS) arasındaki etkileşimler analiz edecektir. Türkiye’nin mevcut durumunun gözden geçirilmesi, Madde 6 üzerinde Türkiye için müzakere stratejisinin geliştirilmesi, çalıştay düzenlenmesi ve rapor hazırlanması işleri gerçekleştirilecektir.

6-7 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, Paris Anlaşması Madde 6, Karbon Piyasaları, COP25, Kyoto Protokölü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gibi konuların görüşüldüğü bir paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.

İklim Değişikliğine Dirençli Termal Enerji Üretimi

İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu desteği ile EÜAŞ tarafından yürütülen ve GTE’nin danışmanlığını yaptığı “İklim Değişikliğine Dirençli Termal Enerji Üretimi” projesi çerçevesinde iklim değişikliğinin termik santrallerindeki elektrik üretimine etkisi üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İklim değişikliğinin sonucu olarak artan hava ve su sıcaklığı ve su miktarındaki azalma ve artmalar, termik santrallerin verimini düşürmekte ve faaliyetlerinin kesintiye uğramasına neden olmaktadır. Oluşan ekonomik kayıpların ve arz güvenliğinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra, düşen santral verimleri daha fazla yakıt tüketimine ve sera gazı salımına neden olmaktadır. Bu sebeple, iklim değişikliğinin enerji üretimine etkilerinin tespiti ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Bu proje kapsamında su ve enerji ilişkisinin EÜAŞ’a ait santraller seviyesinde detaylı olarak incelendiği, elektrik üretim sektöründe yönlendirici bir etki yapması beklenen bir rapor hazırlanmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 23MB

Enerji Sektöründe İklim Dayanıklılığı: Türkiye – Risk Değerlendirmesi ve Yatırım İhtiyaçları

GTE, proje liderliğini yürüten Tractebel Engie ile birlikte, 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen EBRD tarafından desteklenen projede, iklim değişikliğinin Türkiye’deki enerji üretimi ve iletim sistemleri üzerindeki potansiyel etkilerinin ve miktarının belirlenmesi hedeflemiştir.

Projenin amacına uygun olarak enerji sektöründeki iklim kırılganlıkları için teknik ve ekonomik olarak en uygun çözümlere ilişkin ilk değerlendirmeler yapılmış olup, Türkiye’de enerji üretimi için su yoğunluğu metodoloji geliştirilmesi ve ülke düzeyinde değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında vaka çalışmalarının yanısıra, ulusal bir çalıştay düzenlenmiştir.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası ve İyi Örnekler

Türkiye ve Avrupa’nın en kalabalık şehirlerinden biri durumunda olan İstanbul için 2013 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Başkanlığı’nda GTE ve ERM tarafından detaylı bir çalışma kapsamında iklim değişikliği eylem planı yol haritası hazırlanmıştır.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın kapsamının ve zaman planının ayrıntılı olarak belirlenmesinin hedeflendiği proje kapsamında, iklim değişikliği eylem planı kapsam ve içeriği, planlama ve geliştirmede kullanılabilecek yaklaşımlar, paydaş analizleri, uygulama, izleme ve performans değerlendirme gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, dünyada iklim değişikliği eylem planına sahip diğer kentler de incelenerek analizi yapılmış ve sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalar derlenerek başarılı örnekler belediyeye sunulmuştur.