Kızılırmak Alglerinden Üretilecek Biyokütlenin Değerli Biyo-bileşen Üretiminde Kullanımı

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sağladığı fizibilite desteği ile Kırıkkale Üniversitesi tarafından yürütülen projenin danışmanlığı GTE tarafından yapılmıştır. Projede mikroalg üretimi ve atıksu arıtımını sinerjik şekilde kullanarak olumsuz çevresel etkileri azaltma ve alg biyokütlesinin, farklı sektörlere yönelik ticari fayda sağlaması hedeflenmiştir.

Proje Şubat 2021’de tamamlanmıştır. Fizibilite çalışması süresince, sektörler arası “simbiyotik bir yaklaşım” ile atıksuların arıtılarak nutrient geri kazanımı sağlayacak yenilikçi mikroalg sistemine yönelik bir pilot tesis için teknik/ekonomik uygulanabilirlik çalışması yürütülmüştür.

Gıda Zinciri Atıkları için Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması

Türkiye Gıda Kurtarma Derneği, Sivil Toplum Destek Programının Üçüncü Aşaması fonu (CSSP-III) ile Antalya’da gıda zinciri atıklarına yönelik endüstriyel simbiyoz fırsatlarının araştırılması projesi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı içerisinde başlayan proje 2020 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında GTE tarafından teknik saha çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında ise sektörde öne çıkan potansiyel endüstriyel simbiyoz olanakları araştırılmış ve çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Biyogaz Tesis Atıklarından Besiyer Geri Kazanımı ve Katma Değerli Gübre Üretimi

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nün (Yrd. Doç. Dr. Yasemin Dilşad Yılmazel) yürütücülüğünü yaptığı, Cranfield Üniversitesi (Dr. Imma Bortone) ve GTE’nin proje ortağı, SÜTAŞ’ın ise yararlanıcı olarak yer aldığı “Biyogaz Tesis Atıklarından Besiyer Geri Kazanımı ve Katma Değeri Yüksek Gübre Üretimi” projesi, Royal Academy of Engineering (Birleşik Krallık) ve TÜBİTAK ortak programı kapsamında “Kâtip Çelebi-Newton Fonu” tarafından desteklenmiştir.

Projenin en temel amacı, yeterli derecede arıtılmadığı durumlarda önemli çevresel problemlere yol açan atıksuların değerli ürünlere dönüştürülmesidir. 2 yıl sürecek proje kapsamında biyogaz tesislerinde çeşitli işletme problemlerine de yol açabilen ve atıksuda yoğun olarak bulunan azot (N) ve fosfor (P) bileşiklerinin değerli bir gübre olan “Struvite” üretimi için kullanılması araştırılacaktır.

Sütaş Biyogaz Tesislerinde Demir Oksit Atıklarının Kullanım Koşullarının Araştırılması

GTE, EBRD tarafından desteklenen Turkey Material Marketplace (TMM) Ar-Ge projesini Sütaş A.Ş. ile 2019 Nisan ayında tamamlamıştır.Projede, SÜTAŞ A.Ş.’nin biyogaz tesislerinde H2S tutucu madde olarak kullanılan FeCl3 yerine, metal işleme endüstrisinden kaynaklanan demir oksit atıklarının kullanılması değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Beyçelik Gestamp A.Ş.’den alınan atık numunelerde analizler gerçekleştirilmiş ve Sütaş biyogaz tesisinde denemeleri yapılan uygulamanın GTE tarafından fizibilitesi çalışılmıştır.

Geliştirilen Ar-Ge projesinde elde edilen sonuçlara göre, mevcut durumda atık depolama alanlarına giden atığın değerlendirilebilme potansiyeli olduğu görülmüştür. Projenin hayata geçirilmesi ile yılda toplam 324 ton demir oksit atığı kullanılabilecektir. Önerilen endüstriyel simbiyoz uygulaması, 3,4 yıllık geri ödeme süresi ile yıllık net 78.450 € tasarruf getirecektir. Türkiye’de faaliyette olan 85 biyogaz tesisi bulunmakla beraber hızla büyüyen biyogaz pazarı düşünüldüğünde, biyogazda iyileştirici kimyasallara olan talebin de yakın gelecekte daha da artması beklenmektedir.

İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB Projesi

İzmir Kalkınma Ajansı’dan (İZKA) alınan fizibilite desteğiyle İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi tarafından yürütülmekte olan ve GTE’nin danışmanlığını yaptığı “İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB Projesi” 2019 Aralık ayında tamamlanmıştır.

Projede, İAOSB’nin bir Eko-Endüstriyel Park (EEP) yapısına dönüştürülmesi amacına uygun olarak İAOSB’ye uygun teknik uygulama olanaklarının belirlenmesi ve sürdürülebilir bir yönetim modelinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında İAOSB’de öne çıkan gıda, tekstil, kimyasal, plastik, metal ve motorlu kara taşıtı sektörlerinde faaliyet gösteren 170 firma ile telefonda gerçekleştirilen ön görüşmeler sonucu 57 firmaya saha ziyareti gerçekleştirilmiş ve anket kapsamında sorular yönetilmiştir.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile çevresel, ekonomik, sosyal boyutlarda ve sürdürülebilir yönetim modeli boyutunda konular ele alınmıştır. Fizibilitesi yapılan projelerin hayata geçmesi durumunda elde edilebilecek çevresel kazanımlara bakıldığında; yıllık yaklaşık 3 milyon m3 su tasarrufu ve 795 MWh enerji tasarrufu öngörülmektedir. Elde edilebilecek ekonomik kazanımlar ise yaklaşık gerekli yatırımların maliyetinin yaklaşık 4,8 milyon ABD doları olmasıyla yaklaşık 4,8 yılda amorti edebilir olduğu belirlenmiştir.

Proje İnfografiği | PDF | 1MB

Malatya Yerelinde Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretimin Yenilenebilir Enerji ile Modellenmesi Projesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Malatya Yerelinde Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretimin Yenilenebilir Enerji ile Modellenmesi Projesini hayata geçirmiş, bu kapsamda fizibilite raporu hazırlanmıştır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Maski Genel Müdürlüğü’ne ait atıksu arıtma tesisinde arıtılan ve doğaya kirletici unsur olarak serbest bırakılan atık çamur ile Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisi çamurlarının değerlendirilerek sürdürülebilir bir çevre sağlamayı ve enerji bağımlılığını azaltarak yerelde kalkınmayı hedeflemektedir.

Projede, çamurların kurutularak yakılması ve açığa çıkarılan ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülerek kurumsal enerji giderinin karşılanması; Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Katı Atık Entegre Çevre Yönetim Tesisinin atıl ısılarının kullanılarak ve üretilen enerjinin fazla miktarın satılmasıyla gelir elde edilmesi veya atıl ısıların kullanılarak çamurların kurutulması ve kuru çamurun satılarak gelir elde edilmesi senaryoları çalışılmıştır. Proje kapsamında, kurulması planlanan yeni enerji üretim tesisi ile endüstriyel ilişki geliştirilmesi ve kaynak verimliliği sağlanması hedeflenmiştir.

Metal Aşındırma Atıklarının Yüksek Değerli Koagülant Üretiminde Kullanımı

EBRD tarafından desteklenen Turkey Material Marketplace (TMM) Ar-Ge projesi SAUERESSIG Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri San. Tic. A.Ş. ile birlikte yürütülmektedir. Çalışmanın genel amacı, çeşitli sektörlerde ticari olarak kullanılabilecek yüksek performanslı koagülant geliştirmek için rotogravür silindir üretim atıklarının (örn. FeCl3) rejenerasyon fizibilitesini araştırılmıştır.

Bu Ar-Ge projesi, demir klorür (FeCl3) atıklarının saflaştırılması/rejenerasyonu için uygulanabilir teknolojik seçenekler açısından yol gösterici olacaktır ve çalışma sonuçlarının, demir klorür atığının atık bertaraf alanlarına gönderilmesi yerine, daha yararlı ve değerli endüstriyel uygulamalara yönlendirilmesine yardımcı olacağı öngörülmektedir. Proje kapsamında potansiyel atık değişiminin teknik, ekonomik, yasal ve çevresel değerlendirmeleri yapılmıştır.

EBRD ile gerçekleştirdiğimiz diğer proje:

Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz (ES) Olanaklarının Araştırılması

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen ve GTE’nin teknik danışmanlığını yaptığı “Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz (ES) Olanaklarının Araştırılması Projesi” Aralık 2019 itibariyle tamamlanmıştır. Proje kapsamında, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) da işbirliği ile birlikte Eskişehir’de yer alan firmalar arasındaki endüstriyel simbiyoz potansiyelleri ortaya konmuştur. Bu çerçevede, firmalarda kaynak verimliliği ve rekabet avantajı hedeflenirken, firmaların yapacağı işbirlikleri neticesinde elde edecekleri çevresel ve ekonomik kazanımlar değerlendirilmiştir.

Proje kapsamında ilk olarak Eskişehir’de öne çıkan sektörler belirlenmiş, anketler yapılmış ve. 50 firma ile 5 kuruma ziyaretler gerçekleştirilerek saha çalışmaları tamamlanmıştır. 2 Nisan 2019 tarihinde çeşitli sektörlerden 43 firma ve kurumu temsilen gelen 71 kişinin katılımıyla projenin sinerji çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Belirlenen 217 olanak arasından yüksek öncelikli olarak değerlendirilen, potansiyel oluşturabilecek ve pilot proje olarak uygulamaya dönüştürülebilecek 5 adet endüstriyel simbiyoz olanağı belirlenmiş ve fizibilite konsept notları hazırlanmıştır.

Bu 5 projenin gerçekleşmesi durumunda elde edilebilecek çevresel kazanımlara bakıldığında; yıllık yaklaşık 88 bin ton hammadde tasarrufu, %3-30 enerji tasarrufu, %13-50 CO2 salımında azaltım öngörülmüştür. Elde edilebilecek ekonomik kazanımlar ise yaklaşık 2 milyon TL üretim maliyetlerinde azalma ve yaklaşık 1,5 milyon TL taşıma maliyetlerinde azalma olup, gerekli yatırımların maliyeti yaklaşık 500 bin TL olduğundan yatırımların 1 yıldan kısa sürede amorti edebilir olduğu belirlenmiştir.

Proje Dokümanları | PDF | Infografik – 3 MB | Rapor – 6MB

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması

Ahiler Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan, GTE ve Ekodenge firmalarının ortak girişimi ile çalışmaları yürütülen “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi” 2018 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Aksaray OSB ve çevresinde faaliyet gösteren firmaların fayda sağlayabileceği çevresel/ekonomik işbirliği potansiyelleri (atık alışverişi, ortak/tersine lojistik, ortak acil durum planları vb.) araştırılmıştır. Aksaray bölgesinde önemli bir ekonomik değere (firma sayısı, ciro, istihdam vb.) sahip ve/veya önemli çevresel etkiler (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) yaratan sektörler belirlenmiştir.

Öne çıkan sektörler için yapılan literatür taraması sonucu örnek teşkil edebilecek çeşitli endüstriyel simbiyoz olanakları tespit edilmiştir. Belirlenen öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde yer alan toplam 54 tesis ve 10 kuruma ziyaret gerçekleştirilmiş ve sonrasında bir sinerji çalıştayı düzenlenmiştir. Firmalara gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve sinerji çalıştayı sonrasında yapılan değerlendirmelere dayanarak 5 öncelikli endüstriyel simbiyoz olanağı için fizibilite konsept notları hazırlanmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 29MB

Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu işbirliği ile Kasım 2016’da başlatılan “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” 2017 yılında tamamlanmıştır. GTE’ni konsorsiyum lideri olarak yürütücülüğünü üstlendiği, Carbon Trust ve Environmental Resources Management (ERM) şirketlerinin ise konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı proje ile Türkiye için kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesi geliştirilmiştir.

Projede OSB’lerin, endüstriyel simbiyoz, geri dönüşüm, üretim birimlerinde enerji tasarrufu gibi uygulamalarla sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği sağlaması hedeflenmiş, yeşil rekabet gücü olanakları belirlenmiştir.