Ankara Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması” projesi GTE tarafından yürütülmektedir.  Proje dâhilinde Ankara’nın sera gazı emisyonu envanterinin oluşturulması, sera gazı emisyonu azaltım eylem planının hazırlanması ve iklim değişikliği etkilerine karşı uyum çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Proje sonucunda, projenin tüm paydaşları ile birlikte şehrin tüm unsurlarını stratejik bir planlama ile bir araya getiren bütüncül bir yol haritası oluşturarak Ankara’da iklim dostu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışına katkı yapmak amaçlanmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sera Gazı Emisyonu Envanteri Hazırlanması

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne “İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmaları dâhilinde GTE sera gazı emisyonu envanterinin oluşturulması ve sera gazı emisyonu azaltım eylem planının hazırlanmasına yönelik teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Proje 2020 yılı içerisinde başlamış olup, çalışma kapsamında iç ve dış paydaşlarla yoğun görüşmeler yapılmıştır. Proje ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne iklim değişikliği etkilerine uyum çalışmaları öncesinde önemli bir katkı yapılması amaçlanmaktadır.

İstanbul Metropolitan Alanı Karbon Ayakizi – 2015 yılı Sera Gazı Envanteri

İstanbul‘da 2010 yılı için sera gazı envanteri hazırlandıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) desteği ile birlikte 2015 yılı için sera gazı envanteri de tamamlanmıştır.

İstanbul’un 2015 yılı için GPC 2014 BASIC yaklaşımına göre hesaplanan toplam karbon ayakizi 47.340.725 tCO2 eşdeğer olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar ile etkin bir “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanması için 2015 yılı sera gazı envanterinin bu bağlamda yol gösterici bir bilgi kaynağı olmuştur. İlgili yöntemlerin ve kılavuzların (GPC 2014 Basic) son sürümlerine göre hazırlanan bu raporun 2010 yılına yönelik hazırlanmış olan bir önceki rapor ile beraber gelecek çalışmaların kalitesini ve eksiksizliğini arttırmaya yönelik sağlam bir temel oluşturmaya yönelik ikinci bir adım olduğu söylenebilir.

Proje Dokümanı | PDF | 2MB

İstanbul Metropolitan Alanı Karbon Ayakizi – 2010 yılı Sera Gazı Envanteri

Tam adı “İBB’nin Sera Gazı Hesaplama Kapasitesinin Geliştirilmesi ve İstanbul’un Sera Gazı Envanterinin Oluşturulması” olan ve Birleşik Krallık Refah Fonu çerçevesinde desteklenen Proje kapsamında İstanbul’un karbon ayak izinin en güncel yöntemlere ve kılavuzlara göre hesaplanması ve raporlanması sağlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, GTE, ERM ve İTÜ’den Doç. Dr. Alper Ünal tarafından 2013 yılında yürütülen çalışmayla İstanbul 2010 yılı Sera Gazı Envanteri hazırlandı. Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için sera gazı emisyonlarını azaltma ve yönetmeye dair önemli bilgilerin elde edildiği bir çalışma olmuştur. Dünyanın en büyük megakentlerinden biri olan İstanbul metropolitan alanının 2010 yılı için karbon ayakizi 40,7 milyon tCO2 olarak açıklanmış olup, bu rakam İstanbul’un Türkiye’nin toplam sera gazı salımlarında %11’lik paya sahip olduğunu ortaya koymuştur. açıklanan karbon ayakizi uluslararası metodolojilere ve standartlara göre hazırlanan ve kamu ile paylaşılan ilk rapor olma niteliğini taşımaktadır.

Proje Dokümanı | PDF | 13MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası ve İyi Örnekler

Türkiye ve Avrupa’nın en kalabalık şehirlerinden biri durumunda olan İstanbul için 2013 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Başkanlığı’nda GTE ve ERM tarafından detaylı bir çalışma kapsamında iklim değişikliği eylem planı yol haritası hazırlanmıştır.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın kapsamının ve zaman planının ayrıntılı olarak belirlenmesinin hedeflendiği proje kapsamında, iklim değişikliği eylem planı kapsam ve içeriği, planlama ve geliştirmede kullanılabilecek yaklaşımlar, paydaş analizleri, uygulama, izleme ve performans değerlendirme gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, dünyada iklim değişikliği eylem planına sahip diğer kentler de incelenerek analizi yapılmış ve sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalar derlenerek başarılı örnekler belediyeye sunulmuştur.

İstanbul İklim Değişikliği Risk, Fırsat ve Kırılganlıklar

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) kapsamında yapılan çalışmanın amacı sera gazı emisyonlarının kent bütününde azaltılmasına paralel olarak aynı zamanda iklimsel risklere en uygun önlemleri almak ve kente iklim değişikliği tehlikelerine dirençli bir yapı kazandırmaktır.

Proje kapsamında, İİDEP’in önceki iş paketlerinde elde edilen bilgiler değerlendirilmiş, bölgedeki ilgili alan, sektör ve paydaşlar için bölgesel haritalama ve veri analizi dâhil olmak üzere, ortaya çıkabilecek risk, fırsat ve kırılganlıklar belirlenmiştir. İklimsel değişimlerin İstanbul’daki kritik altyapıları hangi derecede tehdit ettiği değerlendirilmiş, sektörler ve kritik altyapı için bir risk derecelendirmesi yapılmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 7MB


İ

Gaziantep Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) Ekodenge liderliğinde; GTE, ESCON Enerji ve TURKECO ile birlikte 2018 yılında tamamlanmıştır.

Projede, sera gazı emisyon envanterinin hazırlanarak sera gazı emisyonlarının azaltım hedefleri kapsamında eylemlerin belirlenmesi, iklim değişikliğinin getireceği risklerin ve kırılgan sektörlerin belirlenmesi, iklim değişikliğine uyum eylemlerinin hazırlanması hedeflenmiştir. Proje sonucunda 2030 yılı itibariyle il genelinde emisyonların %40 azaltılacağı öngörülmüş olup, birçok sektöre uygulanabilir azaltım ve uyum eylemleri belirlenmiştir.

Malatya Yerelinde Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretimin Yenilenebilir Enerji ile Modellenmesi Projesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Malatya Yerelinde Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretimin Yenilenebilir Enerji ile Modellenmesi Projesini hayata geçirmiş, bu kapsamda fizibilite raporu hazırlanmıştır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Maski Genel Müdürlüğü’ne ait atıksu arıtma tesisinde arıtılan ve doğaya kirletici unsur olarak serbest bırakılan atık çamur ile Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisi çamurlarının değerlendirilerek sürdürülebilir bir çevre sağlamayı ve enerji bağımlılığını azaltarak yerelde kalkınmayı hedeflemektedir.

Projede, çamurların kurutularak yakılması ve açığa çıkarılan ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülerek kurumsal enerji giderinin karşılanması; Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Katı Atık Entegre Çevre Yönetim Tesisinin atıl ısılarının kullanılarak ve üretilen enerjinin fazla miktarın satılmasıyla gelir elde edilmesi veya atıl ısıların kullanılarak çamurların kurutulması ve kuru çamurun satılarak gelir elde edilmesi senaryoları çalışılmıştır. Proje kapsamında, kurulması planlanan yeni enerji üretim tesisi ile endüstriyel ilişki geliştirilmesi ve kaynak verimliliği sağlanması hedeflenmiştir.

Muğla Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEAP)

Muğla Büyükşehir Belediyesi (MBB)’ne GTE’nin danışmanlığını yaptığı “ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” 2013 yılında hazırlanmıştır. Proje kapsamında, sera gazı emisyonuna neden olan önemli kaynakların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin tanımlanması amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında il düzeyinde enerji tüketim eğilimlerini incelenmiş, sera gazı emisyonları hesaplanmış ve sera gazı azaltım fırsatları içeren alanlar belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda sera gazı emisyonuna sebep olan en önemli kaynaklar mevcut termik santrallerde yakıt tüketimi, ulaştırma amaçlı yakıt tüketimi ve atıkların depolanmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. SEEP kapsamına giren sera gazı emisyonlarında ise ilk sırada atıkların depolanması, ulaşım ve elektrik tüketim sektörlerinin olduğu görülmüştür. SEEP kapsamında Muğla’nın özgün durumuna göre tanımlanan temel eylemler, bu doğrultuda atık sektörüne ve ulaştırma sektörüne yönelik belirlenmiş olup, Muğla’nın yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi halinde, elektrik tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının da önemli ölçüde azalacağı ortaya çıkmıştır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz diğer proje:

Proje Dokümanı | PDF | 25MB

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem Karbon Sertifikalandırma

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hafif Raylı Sistem Karbon Sertifikalandırma projesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilmiş ve danışmanlığını yerel ortak olarak GTE yürütmüştür.

Projenin tescil işlemleri, 2013 yılı aralık ayında doğrulanmış karbon standardı (Verified Carbon Standard) tarafından tamamlanmış olup, Temmuz 2015-Haziran 2016 arasındaki ilk izleme döneminde sağlanan sera gazı azaltımları yine bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır. 2017 yılı ocak ayında tamamlanan çalışma kapsamında bu dönem içerisinde sağlanan sera gazı azaltımı 7.092 ton karbon dioksit eşdeğeri olarak hesaplanmış ve sertifikalandırılmıştır. Söz konusu proje, Türkiye’de bir belediye tarafından gerçekleştirilen ilk gönüllü karbon projesi olup, aynı zamanda ulaştırma alanında emisyon azaltım sertifikası alan Türkiye’de ilk proje, dünyada ise sayılı projelerden birisidir.